פס"ד תקדימי – בעלי מניות שימו לב: אתם עלולים למצוא עצמכם מחויבים באופן אישי

פסק דין תקדימי התקבל באחרונה בבית משפט מחוזי מרכז, בו חייב השופט אורן שוורץ, באופן
אישי בעל מניות יחיד, בעילה המבוססת על הפרת עיקרון תום לב בקיום חוזה.
המערער, ר.ב. בעל חברת יחיד, התקשר עם יבואן אבן ישראלי, בעסקה לייבוא 17 מכולות של
אריחי קרמיקה )גרניט פורצלן( מסין לישראל. החברה בבעלותו, ביקשה מהיבואן, לשאת
בתשלומים ליצרן סיני, נוכח קשיי מימון. לטענתה, העבירה החברה, המחאות דחויות ובסופו
של דבר, תוך ניצול נסיבות, שנבעו לטענת החברה באיכות ירודה של האבן, נטלה את מלוא
הסחורה ) 17 מכולות( לחזקתה ולשימושה, כאשר המחאות החברה, שנמסרו ליבואן, חוללו
בהיעדר פירעון. בנסיבות אלה, טען היבואן, שיש לחייב את החברה במלוא הוצאותיו בגין ייבוא
הסחורה. בנוסף טען שיש להשית את החוב שנוצר גם על ריאד בורקאן באופן אישי כמי שפעל
בחוסר תום לב ובקנוניה.

בית משפט השלום בפתח תקוה, בראשותה של השופטת אושרית רוטקוהף, דחה את כל טענות
ריאד בורקאן וחייב את החברה ואת ריאד בורקאן אישית בסך 153,775 ₪. באשר לשאלת
חיובו האישי של בורקאן, קבע בית משפט השלום, כי הפר את חובת הזהירות כאורגן של
החברה כלפי היבואן, כאשר שימש כבעל מניות ודירקטור יחיד בחברה, מאחר והתנהלותה
הכספית של החברה, חרגה מהתנהלות עסקית תקינה וראויה.
בית המשפט המחוזי הוסיף על פסק הדין בבית המשפט השלום וקבע, כי במקרה הייחודי דנן,
יש לחייב את ריאד בורקאן באופן אישי מכוח הפרת חובת תום הלב בקיום חוזה. בית המשפט
המחוזי חידש וחייב באופן תקדימי את ריאד בורקאן באחריות אישית בשל חוסר תום הלב,
שנהג בו במילוי החוזה,…" הגם שנהוג להחיל את חובת תום הלב, כמכשיר משפטי להטלת
אחריות אישית על אורגן בחברה בשל הטרום חוזי, ניתן לעשות כן גם בשלב החוזי.
עיקרון תום הלב, מחייב את הצדדים לחוזהה לפעול זה כלפי זה בתום לב ובדרך מקובלת לאורך
כל חיי החוזה. הפרתו של החוזה על ידי חברה, עלולה לגרור בעקבותיה גם הטלת אחריות
אישית על האורגן.

באופן תקדימי, בית המשפט, פסק וחייב באופן אישי את ריאד בורקאן, מאחר והלה "היה המנהל
היחיד ו"הרוח החיה" בחברה, שנוסדה לצורך ייבוא הקרמיקה מסין. בורקאן הוא האחראי לכך
שהחברה נטלה לחזקתה את הסחורה מהנמל בטרם שולמה התמורה והוא שאחראי לכך,
שכספי התמורה בגין מכירת הסחורה לא הגיעו לקופתה, תוך ניצול היכרותו הטובה עם היבואן
והאמון שזה נתן בו.
נסיבות חמורות אלה עולות כדי אשם אישי סובייקטיבי של בורקאן והן הולמות הטלת חיוב אישי
מכוח הפרת תום הלב, בגובה יתרת החוב ליבואן. "אני קובע איפוא, כי בורקאן חב באחריות
אישית ליתרת חובה של החברה ליבואן".__