Arbitration and Mediation

גישור

הינו הליך וולונטרי, המאפשר ללקוח להשיג את האינטרסים העסקיים (ו/או אחרים) שלו ממקום של עוצמה, באמצעות הליכי הידברות בין הצדדים באמצעות מגשר.

תהליך הגישור, הינו חלק מהליך משפטי וצוות המשרד, מפנה מעת לעת הליכים, להליכי גישור, כחלק ממארג השיקולים הנלקחים בחשבון, ביחס לכל תיק המטופל על ידינו. הכל לטובת הלקוח ומתוך התאמת ההליך לאינטרסים ולאישיות הלקוח.

למשרד, ניסיון עשיר במאות גישורים, שמתפרשים על פני 17 שנה, עם מגשרים רבים. המשרד  בונה באופן ייחודי תהליך ברור ושיטתי, שתחילתו עוד קודם הרבה לגישור וכמו גם נבנית שיטה מדויקת, לניהול הליך הגישור לקראת הסכם גישור.

בוררות

– תהליך מקביל להליך בפני בית משפט. ההליך מתאים למקרים מיוחדים, בהם הלקוח מבקש לשמור על סודיות ההליך ו/או מבקש לקיים הליך מהיר וסודי, שלא יהיה פרוש על פי המאגרים המשפטיים ו/או כחלק מאסטרטגיה לניהול הליך משפטי.

למשרד ניסיון רב בניהול בוררויות בפני בוררים רבים בארץ.

עו”ד אברהמי, מנהל הליכי בוררות וגישור בעצמו והביא לפתרונות מחלוקות רבות מחוץ לכותלי בית המשפט.